JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA „51. PICOKIJADE“

» Posted by on velj 19, 2019 in Informacije | 0 comments

JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA  „51. PICOKIJADE“

JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA

„51. PICOKIJADE“

I. UVODNA ODREDBA

Naručitelj  je Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, OIB: 86857947232 (u daljnjem tekstu: Naručitelj).

II. PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je izrada vizualnog identiteta „51. Picokijade“ sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim online i offline promidžbenim materijalima (plakati: B2, jumbo, city light, letci, brošure, internetska stranica, Facebook stranica – cover, promotivni materijali, i dr.).

III. OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske. Natjecatelj se može natjecati s više prijedloga. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Povjerenstva, njihov zamjenici, bliski srodnici, zaposlenici Naručitelja niti njihovi bliski srodnici.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Prijava mora sadržavati:

  1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima Natjecatelja – obrazac 1,
  2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada vizualnog identiteta „51. Picokijade“) – obrazac 2,
  3. prijedlog dostavljenog rješenja uz obrazloženje ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji (CD-u, DVD-u ili USB sticku) u .pdf formatu. Predani materijali moraju biti čitljivi u MS Windows sustavima.
  4. pojedini prijedlog može sadržavati najviše 10 listova.

Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a po potrebi moguće je dostaviti i detaljnija pojašnjenja.

Prijave koje ne sadrže traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

V. SMJERNICE ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA „51. PICOKIJADE“

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, natjecateljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga rješenja vizualnog identiteta „51. Picokijade“:

a) iz rješenja mora biti prepoznatljiva i jasna poruka obilježavanja „51. Picokijade“,

b) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja kao i tipografija slova,

c) prijedlog rješenja mora biti originalan, sadržavati grafičku i komunikacijsku kvalitetu, mora biti jedinstven i jednostavan, te pratiti suvremene trendove u dizajnu.

Natjecatelji imaju pravo postaviti pitanja vezano za Javni natječaj na adresu tz@djurdjevac.hr s naznakom predmeta „Javni natječaj – rješenja vizualnog identiteta 51. Picokijade„.

VI. IZBOR POBJEDNIKA

Pristigle radove ocjenjivat će Povjerenstvo. Povjerenstvo će imenovati Organizacijski odbor „51. Picokijade“. Odluku o odabiru vizualnog identiteta „51. Picokijade“ donjet će se većinom glasova članova Povjerenstva, najkasnije do 1. travnja 2019. godine. Na odluku o odabiru Povjerenstva natjecatelji nemaju pravo prigovora. Odluka o odabranom vizualnom identitetu te popis svih dostavljenih prijedloga bit će objavljeni na mrežnoj stranici www.djurdjevac.hr.

VII. NAGRADA

Za odabrani vizualni identitet Natjecatelju se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu 3.000,00 kuna.

Nagrada se isplaćuje na žiro-račun autora najkasnije 30 dana od datuma objave rezultata natječaja. Poreze i druge zakonske obveze snosi Turistička zajednica Grada Đurđevca.

VIII. PRAVA

Prijavom na natječaj Natjecatelji prihvaćaju natječaj, uvjete natječaja, rezultate Povjerenstva i vrste nagrada te pristaju na javno izlaganje prijavljenih radova za potrebe „51. Picokijade“, a ukoliko budu nagrađeni i na objavljivanje svojih podataka.

S autorom prvonagrađenog rada sklapa se ugovor o autorskom djelu, sukladno uvjetima iz ovog natječaja.

Po otkupu rada Turistička zajednica Grada Đurđevca nije obavezna povjeriti odabranom Natjecatelju daljnju razradu i primjenu idejnog rješenja vizualnog identiteta.

Odabrani vizualni identitet postaje vlasništvo Turističke zajednice Grada Đurđevca i Natjecatelj se odriče svih autorskih i drugih prava na vizualni identitet.

Eventualni sporovi pokušati će se rješavati dogovorno; u slučaju spora mjerodavnim se smatra sud u Koprivnici.

IX. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. ožujka 2019. preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Naručitelja: Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac s naznakom:

„NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR VIZUALNOG IDENTITETA 51. PICOKIJADE“

Radovi dostavljeni nakon roka i/li koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti razmatrani.

Prijavom na Natječaj Natjecatelji prihvaćaju uvjete Natječaja te pristaju na izlaganje dostavljenih prijedloga idejnog rješenja za potrebe „51. Picokijade“.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja Natjecateljima poništiti Javni natječaj.

Naručitelj nije dužan nadoknaditi nikakve troškove Natjecateljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja.

Predajom rada Natjecatelj garantira autorstvo svog natječajnog rada.

Rad ne smije biti prethodno publiciran, reklamiran i prezentiran javnosti.

Prijavljeni radovi ne vraćaju se Natjecateljima po okončanju natječaja.

 

Predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca

Hrvoje Janči, mag.educ.

 

Picokijada 2019 opis projekta

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

Comments

comments

Submit a Comment